Yhdistyksen säännöt

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tango Alegria. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää argentiinalaista tangokulttuuria, sen tuntemusta, tunnettavuutta ja harrastusta Itä-Suomen alueella, sekä erityisesti kehittää jäsentensä argentiinalaisen tangon taitoja. Tangokulttuurilla tarkoitetaan kaikkea argentiinalaista tangomusiikkia ja tapoja tanssia tangoa sekä aiheeseen liittyviä viihteen muotoja. Yhdistys pyrkii perehtymään tähän mahdollisimman laaja-alaisesti ja ylläpitämään perinteisiä ja uudemman suuntauksen musiikki- ja tanssityylejä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta argentiinalaisen tangon opetusta esimerkiksi. viikoittaisten opetustuntien, vapaaharjoitusten ja leirien muodossa. Yhdistys voi järjestää myös tangotanssiaisia eli milongia sekä juhlia ja muunlaisia illanviettoja, kuten esimerkiksi tangokulttuurin esittelyä elokuvien, videoiden, esitelmien yms. muodossa. Yhdistys pyrkii tarvittaessa ylläpitämään yhteyksiä vastaaviin kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin. Yhdistys voi järjestää matkoja jäsenilleen soveliaisiin tangokulttuurikohteisiin. Yhdistys voi pitää yllä omaa maksutonta internetsivua tai julkaista esim. tiedotuslehtistä (sähköisenä tai painettuna). Yhdistys voi myös tarvittaessa perustaa hallituksen alaisuudessa toimivia alajaostoja muille kuin omalle kotipaikkakunnalleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös kerätä osallistumismaksuja tanssikursseilta sekä voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi tehdä sponsorisopimuksia. Yhdistys voi myös asiaankuuluvan luvan hankittuaan toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jonka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt.

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu peritään kerran vuodessa ja sen suuruudesta päättää syyskokous. Liittymismaksua ei peritä.

6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 3 – 5 jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien, yhdistyksen syyskokouksessa päättämällä tavalla.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

8 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä henkilökohtaisella sähköpostiviestillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteen puuttuessa henkilökohtaisella kirjeellä.

11 VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.